Pražská říčka Rokytka, dříve uvězněná v betonu, dostává volnost

Pražská říčka Rokytka, dříve uvězněná v betonu, dostává volnost

foto: Archiv OCP MHMP Rokytka, vodní tok dolní Vltavy v celkové délce 37,5 km, pramení v Říčanském lese 453 m n. m., protéká řadou chráněných území a samotný potok i jeho okolí prošlo v minulosti velkými změnami. Ve vinařské oblasti Libně a Vysočan se v průběhu 19. a 20. století rychle rozvíjel průmysl a vznikala řada továren, Rokytka byla využívána k pohonu mlýnů v blízkosti. Na začátku 20. století bylo koryto Rokytky napřímeno, prohloubeno a opevněno od Libně až po Hloubětín. Její niva často sloužila jako úložiště odpadu. První revitalizace proběhla v roce 2008 v prostoru suchého poldru Čihadla. Cílem byla obnova potoční nivy, zrušení opevněných koryt a vytvoření soustavy meandrujících potoků s řadou tůní s vodními a mokřadními rostlinami. Dále vytvoření louky včetně pěšin, mostků a chodníků, součástí byly i rozsáhlé výsadby zeleně. Došlo k nárůstu druhové pestrosti rostlin i živočichů. Další revitalizace proběhla v roce 2012 v okolí Hořejšího rybníka v Hloubětíně. Byly odstraněny zbytky nefunkčního Jermářova jezu a výškový rozdíl koryta byl vyřešen balvanitým skluzem, migračně prostupným pro běžné druhy ryb v Rokytce se vyskytujících. V roce 2013 se bagry přesunuly pod Hořejší rybník. V horní části koryta byly stabilizovány břehy, v dolní části vybouráno dosluhující betonové opevnění, které nahradila těžká balvanitá rovnanina. Pravý břeh, navazující na cestu a prudký svah k Průmyslové ulici, byl opevněn, levý břeh seříznut na kolmou stěnu pro možnost hnízdění ledňáčka. Vybudovány byly sestupy k vodě a malé posezení. V roce 2017 byly do koryta umístěny kusy říčního (mrtvého) dřeva pro zpestření vodního prostření a vytvoření úkrytových možností pro ryby. V témže roce byly pod vrchem Smetanka odtěženy skládky, rozšířeno a rozčleněno koryto a vytvořena ekologická berma. V korytě byly vytvořeny dva malé ostrůvky a jedna stěna pro ledňáčky. Bylo vloženo několik kusů mrtvého dřeva a díky prosvětlení koryta se v potoce začala rozvíjet i vodní vegetace. V roce 2014 se práce přesunuly nad Hořejší rybník, kde bylo koryto zdevastováno početnou kolonií nutrií. V rámci revitalizace byla vytěžena celá vrstva navážek a do louky na levém břehu bylo vymodelováno nové koryto. Vzniklo několik malých vodních ploch i místo pro vybudování stěny pro ledňáčky. Součástí byla i výstavba cyklostezky a broukoviště a byl obnoven historický hruškový sad. Celkově došlo k zatraktivnění lokality a propojení vodního prostředí s okolní krajinou. V roce 2019 se bagry do Rokytky zakously v Hloubětíně pod ulicí Poděbradská. Kamenné vestavby, které ještě budou osázeny mokřadní vegetací a keřovými vrbami, mají za úkol Rokytku alespoň částečně rozmeandrovat a vytvořit proudné a klidné úseky. Svahy břehů byly zpozvolněny a na několika místech byly do koryta vloženy staré kmeny suchých stromů. Všechny revitalizační úpravy Rokytky, jejichž investorem je odbor ochrany prostředí MHMP a o jejichž realizaci se zasloužila organizace Lesy hl. m. Prahy, na sebe navazují a z tohoto dříve zapomenutého území vytvořily vyhledávanou oblast pro rekreaci a volnočasové aktivity. Článek je převzat z magazínu Pražská EVVOluce. Celé znění článku si můžete přečíst na stránkách ekolist.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: