Křetínka – svižný přítok Svitavy

Říčka Křetínka je po Punkvě druhým největším přítokem řeky Svitavy. Pramení u Stašova nedaleko města Poličky. Jako drobná vodoteč spolu se silnicí klesá úzkým zalesněným údolím k osadě Hamry, kde zprava přibírá vodu Bysterského potoka. Její koryto se pod soutokem rozšíří ke třem metrům, což za vyšších vodních stavů umožňuje zahájit plavbu.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Jihomoravský kraj
Název řeky
Křetínka
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
17
Obtížnost
WW I
Sjízdné
na jaře a po deštích
Název vodočtu
Prostřední Poříčí
Úsek
Hamry – Dolní Poříčí
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Pokud se přece jen rozhodnete pro splutí horního úseku, čeká vás velmi svižná plavba peřejnatým korytem s řadou nízkých dřevěných lávek. Pozor, výrobci některých z nich na délce hřebíků opravdu nešetřili!

Dalším použitelným výchozím bodem plavby je malé odstavné parkoviště při rozcestí nad městečkem Svojanovem. Koryto Křetínky se zde krátce rozšíří k 6 metrům. Zúží se poté, co vodoteč přimkne k silnici a její břehy srovnají regulační zdi. V regulaci se nachází několik stupňů. Stupně viditelné ze silnice nikoho neohrozí, to však nelze s jistotou tvrdit o 0,5 m vysokém betonovém stupni s válcem za průmyslovým areálem v okraji městečka. Každopádně si před plavbou zaslouží vaši pozornost.

Pod stupněm začíná cca 100 m dlouhý peřejnatý úsek do obtížnosti WW II s vysokým spádem, který je vhodnější pro uzavřené lodě.

Křetínka – svižný přítok Svitavy

Vodákům v otevřených kánoích doporučuji zahájit plavbu s koncem regulačních zdí v dolním okraji Svojanova. Koryto zde má šířku 4 – 5 metrů. Na úvod vás čeká nízký stupeň a plavba k prvnímu jezu na ř. km 19,7. Jedná se o půlmetrovou hrázku, sjízdnou po předběžné prohlídce.

Další jez se nachází asi 50 m za silničním mostem v Předměstí (ř. km 19,3). Tuto nově zrekonstruovanou vodní stavbu raději přeneste.

Pod jezem říčka vstupuje mezi louky a objeví se několik meandrů. K silnici se opět navrací v Dolní Lhotě. Její koryto zde v blízkosti Bohuňovské soutěsky opět nabírá na spádu. Objevují se peřejnaté úseky, jejichž obtížnost až na drobné výjimky nepřekračuje WW I. Za domky v osadě Hutě se nachází několik nízkých, ale bez potíží průjezdných lávek.

Křetínka – svižný přítok Svitavy

Bohuňovská soutěska je patrně jedním z nejhodnotnějších úseků na řece. Její splutí začíná kamenným jezem na ř. km 14,2. Při nájezdu na jeho krátké vzdutí mějte na paměti, že jeho spádová deska svírá s korytem 90° a manévrovací prostor před korunou má stěží délku kánoe. Za běžných vodních stavů zde posádce nebezpečí nehrozí.

Pod jezem se v korytě objevují větší kameny a lehčí peřeje. Po podplutí silničního mostu vás upoutají impozantní skalní věže tyčící se nad pravým břehem. Říčka se v kamenitém korytě rozlije k šířce 6 m, projde místy, kde ji v minulosti svíral nyní již neznatelný jez a klesá k Bohuňovu.

Pod obcí, kterou říčka protéká regulací, začíná meandrující úsek s rychlým proudem. Pro vodáka potokáře běžná záležitost, pro začátečníka možnost zdokonalit se v řízení lodi, nebo další místo tělesné očisty.

Pod meandrujícím úsekem se v minulosti nacházel jez Poříčského mlýna. Tuto vodní stavbu nyní připomínají jen terénní nerovnosti a odbočení náhonu vl.

V úseku mezi Horním a Prostředním Poříčím říčka v mokřadních lukách opět krátce meandruje. Následně levobřežně přimkne k úpatí zalesněného svahu, ve kterém se nachází malý stěnový lom. V jeho blízkosti proplujete krátkou balvanitou peřej.

Křetínka – svižný přítok Svitavy

V Prostředním Poříčí se nachází mimo nízkých sjízdných stupňů a lávek i dva jezy. První, téměř neznatelný leží na ř. km 8,7. Jeho neužívaný náhon odbočuje vpravo. Druhý, kolmý jez výšky 1 m najdete na ř. km 7,8. Řeka se asi 10 m před jeho korunou stáčí v devadesátistupňovém levotočivém ohybu, který přetíná most polní cesty. Za mostem odbočuje náhon k mlýnu vpravo. Tento jez je vhodnější přenést.

Příhodným bodem k ukončení plavby je silniční most mezi Křetínem a Dolním Poříčím. Dál začíná vzdutí PN Letovice, které v čase vaší plavby může být ještě zaledněno.

Plavba po této velmi hezké a nenáročné říčce probíhá velmi rychle. Trasu od rozcestí nad Svojanovem po silniční most pod Křetínem urazí skupina lodí v čase necelých 3 hodin. Bylo by vhodné, aby vám vodočet v Prostředním Poříčí ukazoval alespoň 75 cm.

V okolí říčky Křetínky leží řada pozoruhodných míst. Za návštěvu rozhodně stojí hrad Svojanov, z jehož věže budete mít údolí Křetínky jako na dlani. Ve Starém Svojanově se nachází gotický kostelík se vzácnými freskami ze 14. století. Do dávné minulosti vás zavede návštěva keltské usedlosti Insarno. Z okraje Letovic vás k ní zavedou směrové ukazatele.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: