Vodácký průvodce řekami a potoky, které nabízí východní Slovensko

Vodácký průvodce řekami a potoky, které nabízí východní Slovensko

Tri hlavné rieky v regióne Zemplína a horného Šariša tečú vejárovite zo severu na juh a rozdeľujú Ondavskú a Laboreckú vrchovinu úzkymi, postupne sa rozširujúcimi údoliami. Ich toky pokračujú ďalej Východoslovenskou nížinou a postupne sa stávajú nížinnými riekami s vysokými brehmi, v hlinito-piesčitom koryte.

Najdlhším tokom regiónu je uprostred „vejára“ Ondava so splavnou dĺžkou 125 km. Východnejšie, takmer súbežne s Ondavou, tečie Laborec so splavnou dĺžkou 129 km. Pri Humennom sa doň vlieva skvostný prítok Cirocha a pri obci Drahňov priberie Laborec ešte vody rieky Uh, aby ich po desiatich kilometroch odovzdal Latorici pritekajúcej taktiež z Ukrajiny. Tretie rameno vejára na západe tvorí Topľa so splavnou dĺžkou 103 km a pri obci Parchovany sa vlieva do Ondavy. O kus južnejšie, nad obcou Zemplín, sa Ondava spája s Latoricou a spolu vytvárajú rieku Bodrog dlhú 65 km. Obec Zemplín na 63 r.km Bodrogu je teda vhodná ako univerzálny cieľ splavov zemplínskych riek. Pokiaľ ale vodákov zláka vôňa tokajského vína, môžu sa doplaviť až do obce Viničky v tokajskej vinohradníckej oblasti. Pri zemplínskych riekach nie sú vybudované žiadne kempy ani táboriská, táboriť je ale možné na divoko na mnohých miestach.

Ondava

Ondava je celoročne splavná od obce Slovenská Kajňa pod vyrovnávacou nádržou priehrady Domaša až do sútoku s Latoricou, teda v dĺžke 67 km. Na splav je potrebných minimálne 160 cm na vodočte v Hencovciach. Náročnosť dosahuje spočiatku stupeň ZWC, postupne prechádza do ZWB. Najkrajší je 16 km dlhý meandrovitý úsek po Hencovce s niekoľkými ostrovmi. Na brehu sú vhodné miesta na odpočinok aj táborenie. V Hencovciach rieka míňa celulózku, pri ktorej je nízka hať, jediná na celom toku. Za bežného stavu vody je splavná,  kvôli sypaným kameňom pod haťou je ale potrebná prehliadka. Prípadné prenášanie je možné po ľavej strane. Celulózkou poznačený tok rieky sa za Nižným Hrabovcom postupne prečisťuje, brehy sa zvyšujú a štrkové koryto prechádza do hlinitého. Od obce Nižný Hrušov až po ústie je tok rieky umelo vyrovnaný, takže splav sa stáva dosť monotónnym. Za Pošou sa rieka od dedín vzďaľuje, najbližšie vhodné miesto na ukončenie splavu alebo doplnenie zásob je v Horovciach za sútokom s Topľou a potom až v Brehove. Príjemná reštaurácia je v Sedliskách pod zrúcaninou hradu Čičva, altánok s ohniskom zas tesne za mostom pri obci Kladzany. Pod andezitovým Veľkým vrchom v obci Brehov je kláštor minoritov.

Na jar, pri dostatku vody (vodočet Stropkov 70 cm), je možné začať splav pod mostom pri obci Mestisko a doplaviť sa až k mostu pri Lomnom (asi 20 km), kde začína vzdutie vodnej nádrže Domaša. Rieka je dostatočne široká a prehľadná, úsek spestrujú viaceré nízke kamenné stupne okolo obce Duplín, ďalšie dva rozbité stupne sú aj v Stropkove. Milovníci pádlovania na stojatej vode možno ocenia 14 km dlhý úsek popri rekreačných strediskách Domaše s možnosťou kempovania v letných mesiacoch a so záverečným tristometrovým prenášaním hrádze po ľavej strane. Nasleduje 4 km dlhý úsek vrátane plavby po vyrovnávacej nádrži a krátke prenesenie hate cez cestu pri Slovenskej Kajni. V Stropkove si splav môžete spestriť návštevou malého Zooparku a Mestského múzea v kaštieli.

Laborec

Laborec je možné splavovať celoročne od Strážskeho po ústie do Latorice, teda 58 km. Náročnosť ZWC postupne klesá do ZWB. Kvôli odvedeniu vody do MVE pri moste v Strážskom je vhodné štartovať z pravej strany 1 km po prúde od mosta. Určite najzaujímavejší je malebný úsek zo Strážskeho po Michalovce dlhý 19 km. Hať v Petrovciach pri otvorenom stavidle splavíme alebo prenesieme vpravo a pokračujeme do Michaloviec. Pri dostatku vody v prívodnom kanáli (Michalovce–Žabany 120 cm) pádlujeme kanálom a splav ukončíme na Šírave v stredisku Biela hora. Z Michaloviec pokračujeme cez Lastomír popri obciach Palín a Stretávka až po ústie rieky Uh. Od sútoku s Uhom je Laborec široká, mierne tečúca rieka s vysokými brehmi. Splav môžeme ukončiť pri obci Vojany alebo pokračujeme ďalej do Latorice. Vysokú hať pri elektrárni Vojany prenášame po ľavej strane.

Menej častá je možnosť splaviť Laborec od obce Hrabovec nad Laborcom do Strážskeho v dĺžke 34 km s nádhernou perejou pri obci Koškovce, tento úsek je splavný pri stave minimálne 90 cm v Koškovciach. Tok je dostatočne široký a rýchly, koryto štrkové, brehy nízke. V Humennom pri reštaurácii za železničným mostom začína kilometrové vzdutie hate, ktorú prenášame po pravej strane. Nasleduje 8 km príjemného toku s ladnými meandrami v lužnom lese a peknými výhľadmi. Záverečný, takmer dvojkilometrový olej pred haťou v Strážskom vodákov povzbudí k návšteve reštaurácie  na ľavom brehu tesne pri hati. Hať pod mostom prenášame po kratšej pravej strane, za ňou nasledujú na kilometrovom úseku štyri rozbité kamenné stupne splavné za stavu aspoň 120 cm v Humennom. Pozornosti je hodný renesančný kaštieľ v Humennom a skanzen v jeho blízkosti, v susednom Jasenove a v Brekove sú zrúcaniny hradov. V Michalovciach sídli Zemplínske múzeum v barokovom kaštieli, v Medzilaborciach stojí za návštevu Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.

Topľa

Topľa, skôr jarná rieka, má dostatok vody zvyčajne do polovice júna, kedy je splavných 47 km od Hanušoviec nad Topľou po ústie do Ondavy. Minimálny vodný stav je aspoň 30 cm v Hanušovciach. Koryto je spočiatku štrkové, rieka mierne meandruje až po obec Sačurov, kde je pod mostom zjazdný stupeň zo sypaného kameňa. Ďalších niekoľko prírodných stupňov je za Vranovom, tu môžu lode za malej vody drhnúť. Zriedkavejšie je možné začať splav už v Marhani na r.km 71.

Latorica

Latorica je pôvodom ukrajinská rieka, ktorej posledných 32 km tečie územím slovenskej CHKO Latorica. Aj tok tejto rieky je umelo narovnaný a zovretý protipovodňovými hrádzami. Zaujímavosťou sú početné krátke a kľukaté ramená po oboch stranách rieky medzi hrádzami a hlavným korytom, do ktorých sa dá plaviť len pri veľkej vode. Samotná rieka je splavná celoročne takmer od ukrajinskej hranice; nalodenie je možné na pravom brehu asi 5km od obce Ptrukša, alebo na ľavom brehu 6 km od železničnej stanice v Čiernej nad Tisou. Alternatívny začiatok plavby je pod lávkou na r.km 28 alebo na jedinom moste na našom území, pod ktorým je aj vodočet. Na toku nie sú žiadne hate ani stupne, ale počas splavu budú určite vernými spoločníkmi vodákov komáre. Na pravom brehu pri moste je reštaurácia. V Čiernej nad Tisou je kedysi slávna prekládková železničná stanica, v obci Leles renesančný kláštor premonštrátov.

Cirocha

Cirocha, ľavostranný prítok Laborca, je najkrajšou riekou regiónu s najlepšou vodou pochádzajúcou z vodárenskej nádrže Starina, ktorá je zásobárňou pitnej vody pre región Východného Slovenska a zároveň najväčším zdrojom pitnej vody v Európe. Preto je rieku možné splavovať najmä na jar, v mesiacoch marec až máj, ak je na vodočte v Snine aspoň 70 cm. Zo Sniny do Humenného je 23 km vody WWI s častými zákrutami a perejami, zatiaľ bez umelých prekážok. Občas je v koryte spadnutý strom, prípadne aj poriadna bariéra.

Ak nádrž opúšťa minimálne 8 kubíkov vody, je Cirocha od hrádze VN Starina do Sniny nádhernou riekou WWII s výdatnými perejami. Na trase sú nad Stakčínom dva vysoké štvormetrové stupne a štyri nízke do jedného metra pred Sninou. V Snine sa nachádza klasicistický kaštieľ a biokúpalisko Sninské rybníky pod vrchom Sninský kameň (1006 m n.m.)

Horné toky zemplínskych riek sú splavné najmä na jar pri topení snehu a po dlhšie trvajúcich dažďoch. Na splavenie horného úseku Ondavy z Vyšného Orlíka, prípadne zo Svidníka je potrebných najmenej 90 cm vo Svidníku. Počiatočná náročnosť WWII sa postupne znižuje na WWI až ZWC.  Len párkrát v roku je tiež možné splaviť najkrajší úsek Laborca z obce Borov –  úsek do Medzilaboriec dosahuje náročnosť WWII a ďalej až po Radvaň nad Laborcom WWI. Za mostom v Medzilaborciach je na ľavej strane betónová navigácia a za ňou nasleduje súvislý perejnatý úsek do Krásneho Brodu. Necelý kilometer pred obcou je asi meter vysoký stupeň, ktorý je možné splaviť, prípadne preniesť vľavo. Nádherne rýchly splav s častými perejami pokračuje až do Radvane nad Laborcom, splavenie tohto úseku je možné pri stave 70 cm v Krásnom Brode.

Podobne ako pri horných tokoch, aj o prítokoch – Udava, Výrava, Vydranka a Ladomírka – platí, že sú splavné skoro na jar alebo po výdatných dažďoch.

Vydranka

Potok Vydranka pramení pod Lupkovským tunelom na slovensko-poľskej hranici a na celom toku sa drží železničnej trate, ktorou svojho času cestoval dobrý vojak Švejk z Medzilaboriec do Sanoku. Na splavenie potoka od mosta pred obcou Palota je potrebných 155 cm v Medzilaborciach. Koryto je plytké, štrkové a na viacerých miestach doplnené balvanmi. Od obce Vydraň zvyšuje prietok pravostranný prítok Danová. Tesne za prvým mostom v Medzilaborciach je 1 m vysoký kamenný stupeň, za ktorým nasleduje pekná perej tesne pri plotoch záhrad. Podobný stupeň je aj pod tretím mostom v centre mesta. Splav je možné ukončiť za ústím do Laborca pri moste. Náročnosť WWII až WWI.

Udava

Udava, ľavostranný prítok Laborca, je nenápadná kráska, vhodná pre kajaky, ale aj  pre otvorené kanoe. Párkrát do roka, ak miestny vodočet ukazuje aspoň 105 cm,  je splavných 20 km od Papína. Tečie v štrkovom koryte s nízkymi brehmi a meandrami bez hatí a stupňov až po Zubné. Prvý rozbitý kamenný stupeň je pri Adidovciach a po ústie do Laborca ich napočítame ďalších päť. Pri uvedenom stave vody sú stupne splavné, splav ale môžu spomaliť a komplikovať padnuté stromy. Končiť je možné v Kochanovciach pred mostom alebo pokračovať až do Humenného. Náročnosť WWI miestami WWII.

Výrava

Potok Výrava, v poradí druhý ľavostranný prítok Laborca, má zriedkavo splavných 15 km od mosta pred obcou Výrava ak je na vodočte v obci Jabloň aspoň 100 cm. Koryto je kamenisté, spočiatku veľmi úzke a kľukaté, postupne sa rozširuje; pekná perej je pred mostom pri obci Svetlice. Ďalej nasleduje neprehľadný deltovitý úsek a nefunkčná vodná nádrž s poškodenou haťou, prenášanie vpravo. Odtiaľto je tok širší, perejnatý, občas padnuté stromy. V obci Zbojné sa rieka vyrovnáva, ďalej preteká Rokytovom, kde sú tri poškodené nízke a zvyčajne splavné stupne. Nebezpečný stupeň je pred obcou Jabloň priamo pod mostom, prenášanie vľavo. Potok ústí do Laborca pred Koškovcami, kvôli peknej pereji v Koškovciach je ale v splave vhodné pokračovať po Laborci minimálne do obce Hankovce. Náročnosť WWIII neskôr WWII.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: