Vyjádření Povodí Vltavy ke kvalitě vody v řece Sázavě

Vyjádření Povodí Vltavy ke kvalitě vody v řece Sázavě

V souvislosti s přetrvávajícím suchým obdobím sdělujeme aktuální informace k jakosti vody v celém povodí Vltavy. Problémy s jakostí vody v suchých (málovodných) obdobích mohou být velmi časté. Tím, že jsou vodní toky silně ovlivňovány vypouštěnými odpadními vodami a ostatní lidskou činností a teplota vody bývá dlouhodobě vysoká, pak v některých místech, kde voda neproudí nebo průtok je velmi malý, může docházet k rozvoji řas a sinic a k dalším jevům, které zhoršují kvalitu povrchové vody. Státní podnik povodí Vltavy provádí monitoring jakosti povrchové  vody v mnoha profilech, včetně  mimořádného monitoringu, právě  s ohledem na aktuální hydrologickou situaci – na sucho. Aktuálně se významným způsobem zhoršila jakost vody ve vodním  toku Sázava. Teplota vody přes den byla zejména v letních měsících 2018 naměřena přes 20°C a koncentrace chlorofylu-a při posledním odběru vzorků byla na profilu Sázava Zruč nad Sázavou vyšší než 500 ug/l. V odebraném vzorku byly mj. zjištěny sinice druhu Microcystis aeruginosa (viz foto níže), zelené řasy r. Desmodesmus, penátní rozsivky (převážně planktonní druhy Nitzschia sp.), v menší míře jsou přítomny i pikosinice. Přítomnost těchto organismů způsobuje zelené zabarvení vody. Dalším jevem, ke kterému nyní dochází, je tvorba světle zbarvené pěny, která se může na některých místech hromadit, a zvýšenému zákalu vody ve vodním toku Sázava. Toto je způsobeno zvýšeným obsahem organických látek ve vodě. Posuzovat, zda jsou povrchové vody v určitém místě nevhodné ke koupání, je v kompetenci příslušné Krajské hygienické stanice. Je třeba vzít v úvahu, že sinice mohou například způsobit  alergické reakce a že koupání v takovýchto vodách není  vhodné. To samé platí i pro vodáky. Zdroj: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/jakost-vody-v-rece-sazave

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: