Zlatonosná Oskava (1. část)

Zlatonosná Oskava (1. část)

V okraji města Uničova kříží silnice k Rýmařovu nenápadnou vodoteč svíranou zeleným příkrovem stromů. Říčka se jmenuje Oskava. Její název je prastarý, odvozený od starogermánského označení jasanového lesa „askaha“. Potomci starých Germánů již dávno z kraje odešli, ale jasany kolem řeky rostou dodnes.

Oskavu díky nedaleké řece Moravě vodáci nijak zvlášť nevyhledávají. Kdo by také hledal co za štěstí na nížinné říčce meandrující mezi rybníky a poli? A přece byly časy, kdy lidé na Oskavě „štěstí“ hledali. Oskava se společně se svými přítoky řadí mezi zlatonosné toky.

Jako první zde zlato rýžovali Keltové. Doložila to i hliněná nádobka s několika zlatými zrnky nalezená při archeologickém výzkumu laténského sídliště v Dolní Sukolomi u Uničova. Předpokládá se, že z Oskavy pocházela většina zlata použitého k ražbě mincí – duhovek, nalezených v místech někdejších keltských sídlišť na střední Moravě.

Řeka v dolním konci obce Oskava.
Řeka v dolním konci obce Oskava.

Dobývání zlata z říčních sedimentů pokračovalo i ve středověku ve 13. a 14. století. Jelikož se těžba nerentovala, věnovali kovkopové větší pozornost stříbronosným ložiskům v nedalekém masivu Nízkého Jeseníku. Špetka zlatého prachu se dá z řeky narýžovat ještě dnes, ale na zbohatnutí to není. Vyznavače lesní moudrosti potěší i samotné rýžování a co teprve plavba dávným rýžovištěm.

Při jarním tání je možné usednout do lodě již v obci Oskava. Jako nejrozumnější výchozí bod se jeví jez u obecního úřadu (ř. km 39) nebo nízký most asi 200 m proti proudu. Po zdolání šikmé spádové desky jízku vplujete mezi navigaci, která končí za fotbalovým hřištěm. Dál koryto klesá hezkým spádem mezi okrajem lesa a zahradami rodinných domků. Břehy říčky jsou místy zpevněny kamenným záhozem. Spád zmírňují četné nízké stupně a kamenné hrázky. V korytě se objevují lehčí peřejky do obtížnosti WW I.

Po podplutí mostu silnice vedoucí k obci Mostkov vstoupí říčka do lesa. U mostu se nachází monitorované vodočetné zařízení protipovodňového hlásného systému (ř. km 36,7). Tok v délce 800 m vzdouvá kaskáda dvojitých trámových stupňů. Stupně jsou sjízdné, ale za vyšší vody je nutné počítat s většími válci.

Na březích kolem řeky tu leží staré zlatonosné rýžoviště, které je údajně největší v Jeseníkách. Začíná pod křižovatkou silnice k Mostkovu, končí za oplocením pole samoty U Háje náležící k obci Břevenec. Není od věci vystoupit z lodi a přesvědčit se, kolik práce museli vynaložit středověcí zlatokopové.

S koncem lesa Oskava opět příjemně klesá a meandruje obklopena lipovou alejí. Šířka koryta kolísá mezi 4 až 6 m. Říčka je čistá, bez vývratů a větších naplavenin dřeva.

Před silničním mostem u Plíškova mlýna.
Před silničním mostem u Plíškova mlýna.

Přibližně v polovině vzdálenosti od lesa k okraji obce Libina se nachází nízká lávka. Nejde podplout a v rychlém proudu mezi strmými břehy se špatně zastavuje.

Po přenesení lávky se budete blížit k další překážce v toku. Je to jez u koupaliště v okraji Dolní Libiny (ř. km 34,9). Tato asi 1,5 m vysoká vodní stavba má strmou spádovou desku, pod kterou jsou ostré lomové kameny. Náhon odbočující vpravo odebírá značnou část vody z koryta. Voda se zpět vrací asi po 200 m. To se již nacházíte v obci Dolní Libina, kde se můžete u hostince „Na rozcestí“ vylodit na levý břeh (ř. km 33,3).

Pod obcí Dolní Libina zvolna klesá spád toku. Říčka krátce sleduje hráz rybníka a s koncem zástavby začíná meandrovat. Na blízkost obce Nová Hradečná vás upozorní stavidlový jez a náhon odbočující vpravo (ř. km 31,4). Jelikož náhon odebere z koryta značnou část vody, je nutné za nižších stavů v délce 1,2 km počítat s četnými mělčinami.

Oskava mine okraj obce v uctivé vzdálenosti 100 m. Díky zařezanému korytu s množstvím meandrů, nebudete ani vědět, kde jste. Říčka tekoucí mezi poli mimo dostupné komunikace není pravidelně čištěna a je nutné počítat s nízkými větvemi, vývraty a naplaveninami.

Regulované koryto za mostem Šternberské ulice v Uničově (ř. km 20,9).
Regulované koryto za mostem Šternberské ulice v Uničově (ř. km 20,9).

Před obcí Šumvald připlujete ke stavidlovému jezu s elektrárnou (ř. km 28,7), který si přenesete kopřivami po pravém břehu. Asi 100 m pod jezem hradí koryto půlmetrový kolmý stupeň. U nedalekého klenutého mostu silnice k Troubelicím můžete plavbu ukončit nebo zahájit další splutí (ř. km 28,3).

Za mostem se vodoteč opět zařízne do sprašových hlín až na štěrkové podloží. Meandruje alejí starých topolů a jív, které byly nedávno prořezány. Vlevo bude sledovat hráze velikého Šumvaldského rybníka, který svojí rozlohou připomíná menší přehradu. Na břehu rybníka se nachází velkochov vodní drůbeže. Jeho blízkost bezpochyby uslyšíte a ucítíte. Budete také nuceni přenést torzo vyvrácené trubkové zábrany. Od tohoto bodu zjevně dělal prořezávku vítr a kamarád bobr. Pokácel, ale neuklidil. Další kontakt s civilizací vám umožní most silnice vedoucí od bývalého Plíškova mlýna k obci Lazce. Zde se již nacházíte na vzdutí jezu někdejší Valchy, nyní areál firmy Tekro (ř. km 25,7). Nesjízdný stavidlový jez je nutné přenést vlevo. Náhon, který odbočuje vpravo, vám vodu vrátí až na konci městského parku v Uničově.

Pod jezem říčka opět příjemně proudí mezi vysokými břehy až k mostu hlavní silnice k Uničovu. Za mostem koryto opět meandruje kolem areálu bývalého Fojtského mlýna až k soutoku s říčkou Oslavou (ř. km 24,1).

Pár rad do loďáčku

Plavbu po Oskavě je možné spojit s řadou zajímavých výletů. Začněme pramenem řeky v horském sedle Skřítek. Z parkoviště Na Skřítku si můžete vyjít po neznačených cestách k propasti Pod Bílým kamenem, která vznikla propadem vydobytých prostor po těžbě stříbronosného galenitu. U Bedřichova se nachází hojně navštěvovaná zřícenina hradu Rabštejna. Níž po proudu Oskavy pod stejnojmennou obcí leží geologická lokalita – rýžoviště Břevenec. Příznivci důlní historie si přijdou na své i v nedalekém Horním Městě. Jeho okolím vede hornická naučná stezka, která vás zavede k ústí středověkých důlních děl na stříbrnou a železnou rudu. Důlní díla jsou přístupná jednou v roce u příležitosti zdejších Hornických dní.

U obce Šumvald se nachází velké rybníky. Zdejší podzimní výlovy s doprovodným programem jsou hojně navštěvovány.

Oslava je nejvýznamnějším přítokem Oskavy. Tento tok je možné splouvat při jarním tání nebo po deštích z Valšova Dolu od soutoku Oslavy s Huntavou v délce 9 km.

Pod soutokem Oskavy s Oslavou se nachází krátká peřej. Pod ní proud zvolna ustává na vzdutí nízkých kamenných stupňů, které vzdouvají řeku až po silniční most u Dolní Sukolomi. Řeka se zde zvolna rozšíří z 5 na 10 m. Za silničním mostem již budete pádlovat asi kilometrové vzdutí jezu v Uničově. U chat na pravém břehu zahlédnete stařičké kánoe.

Poblíž pálenice v Dolní Libině.
Poblíž pálenice v Dolní Libině.

Stavidlový jez s vodní elektrárnou se přenáší vlevo (ř. km 22,2). Dál budete proplouvat úzkým regulovaným korytem okrajovou částí městského parku. Na jeho konci u výletiště se do řeky vrací mlýnský náhon odbočující nad jezem Valchy (ř. km 21,4). Jeho vydatný přítok oceníte zvláště za nižších vodních stavů. Město Uničov bylo založeno ve 13. století jako místo, kde mělo být shromažďováno vytěžené zlato a stříbro pro královskou komoru. Na jeho malebném náměstí dosud stojí dům královské celnice, kde mělo být zlato ukládáno. Voda z řeky tenkrát protékala vodním příkopem přímo pod hradbami. Dnes již sleduje městskou zástavbu pro jistotu sevřena protipovodňovými valy. Vylodit se můžete prakticky kdekoli. Velmi vhodné místo s odstavnou plochou pro vozidla leží za mostem Šternberské ulice. Vylodit se můžete i na konci města u mostu Olomoucké ulice. Tento bod je velmi vhodný pro zahájení plavby po dolní části toku, kam zavítáme v příštím dílu.

Parametry a sjízdnost toku

Oskava pramení v horském sedle Skřítek v n. v. 855 m na pomezí srážkově bohatého Hrubého a Nízkého Jeseníku, díky čemuž bývá sjízdná poměrně často. Splavná délka toku měří 39 km při obtížnosti WW I – ZW. Na řece jsou dva směrodatné vodočty.

Pro horní úsek nad soutokem s Oslavou je vhodnější využít vodočet protipovodňového hlásného systému obce Libina, umístěný vpravo za mostem před obcí Mostkov. Aktuální naměřené hodnoty jsou dostupné na stránkách www.edpp.cz, www.hladiny.cz .

Oskava – Dolní Libina, min. 45 cm na vodočtu Mostkov.
Dolní Libina – Uničov, min. 40 cm na vodočtu Mostkov.

Od Šumvaldu stačí 1,5 m³/s na vodočtu CHMÚ Uničov, který se nachází u silničního mostu na Šterberské ulici v Uničově. Jeho údaje jsou dostupné na www.chmi.cz. Podle tohoto vodočtu se řídíme při plavbě pod Uničovem, kde potřebujete průtok alespoň 1 m³/s.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: