Romže – Prales u Prostějova

Romže – Prales u Prostějova

Říčka Romže bývá obvykle splouvána mezi Strážiskem a  Lutotínem, případně Bílovicemi. Její dolní tok až k soutoku s Hloučelou vodáci vyhledávají jen velmi zřídka. Přesto i tento úsek řeky nabízí zajímavá místa.

Romže od Bílovic bývá splavná častěji než její horní tok. Dostačuje, když vodočet CHMI Strážisko ukazuje 24 cm, což odpovídá 0,41m³/s. Je nutné upozornit, že díky množství přítoků pod vodočtem je reálný průtok v tomto úseku mnohem vyšší.

Vhodný výchozí bod plavby po této nížinné části toku najdete v Bílovicích u Kostelce na Hané. U pomníku padlých v centru obce odbočuje ulice vedoucí k širokému štěrkovému brodu (ř.km 10,2). Zde je možné odstavit doprovodná vozidla.

Bílovice – Vrahovice, soutok s Hloučelou … 10,2 km, ZW
Splavné při jarním tání, nebo po deštích

Plavba okrajem Bílovic až pro silniční most na ř.km 9,7 připomíná nedalekou známější Hloučelu. Říčka o šířce 4 až 5 m rychlým proudem s drobnými peřejkami vtéká do přírodní památky Pod Zápověďským kopcem.

Jedná se o pás lužního lesa s přirozeně meandrujícím tokem a četnými mrtvými rameny. Koryto místy může blokovat padlý kmen stromu, nebo naplavené kusy dřeva.

Meandry Romže mezi horním a dolním rybníčkem, ř. km 7,6 - 7,1 / F: František Prokeš
Meandry Romže mezi horním a dolním rybníčkem, ř. km 7,6 – 7,1 / F: František Prokeš

Poněkud závažnější překážku příroda vytvořila za kovovou pěší lávkou na ř.km 8,9 s procházející turistickou značkou. Vytvořila se zde mohutná bariéra naplaveného dřeva. Voda se u lávky rozlévá mezi stromy a hledá si cestu ke starým zapadaným ramenům a vymílá nové strouhy. Nově vzniklá spleť ramen v bujné vegetaci je velmi nepřehledná.

Vhodné je přidržet se na dohled od levé říční terasy. V úrovni svatého obrázku Františka z Asisi Serafínského v okraji lesa se spojuje několik bludných ramen. Voda vytékající z podrostu ústí do zapadaného, ale průjezdného koryta o šířce 5 metrů. Tento pralesní úsek končí po 500 m na hladině horní vodní nádrže (ř.km 7,6).

Hráz s dvoumetrovým kolmým přepadem a kameny ve vývařišti přenášíme vlevo. Pod nádrží začíná kamenité koryto s několika meandry. Některé vysoké břehy zpevňuje místy kamenný zához. Po dalších 500 m říčka ústí na hladinu dolní vodní nádrže. Jelikož se jedná o vodní plochy obhospodařované Českomoravským rybářským svazem, je nutné při průjezdu počítat s vlasci lovících rybářů.

Náplavy blokující koryto jsou v PP Pod Zápovědským kopcem velmi časté / F: František Prokeš
Náplavy blokující koryto jsou v PP Pod Zápovědským kopcem velmi časté / F: František Prokeš

Hráz nádrže s 1,5 m vysokým kolmým přepadem se přenáší vpravo. Pod hrází se koryto hlouběji zařízne do okolního terénu. Podteče most železniční vlečky k průmyslové zóně ve Stichovicích a mírným klesáním se blíží k mostům silnice čís. 366 a železnice mezi Kostelcem a Prostějovem. Říčka zde krátce meandruje. Její proud ustává, na vzdutí jezu u podniku Semo Smržice.

Dvoumetrový kolmý jez je nutné přenést vpravo po polní cestě. Pod jezem říčka vstupuje do meandrů, které vytvořila v hlubokém zářezu s hustě zarostlými protipovodňovými valy. Břehy jsou velmi příkré a přenášení občasných vývratů v korytě namáhavé.

Poté, co podplujete betonový most silnice č. 449 Smržice – Prostějov (ř.km 4,9), ocitáte se na vzdutí 1 m vysokého stupně před mostem cyklostezky – Mánesovy cesty. Za vyšší vody zde bývá nebezpečný válec.

Meandry Romže  / F: František Prokeš
Meandry Romže / F: František Prokeš

Pod stupněm začíná vzdutí 2,5 m vysokého nesjízdného jezu na ř.km 4,3. Tuto vodní stavbu je nutné přenést vpravo. Za jezem opět říčka vstoupí do meandrů. Vysoké podemleté břehy střídají úzké štěrkové lavice vytvořené v hlubokém zářezu s příkrými svahy. Přenášení padlých stromů, pokud se vám je nepodaří přetáhnout přímo v korytě je dosti obtížné.

S blížícím se okrajem Držovic opouští tok pralesní příkrov velikých stromů. Koryto je regulované a ve zvýšeném spádu se objeví lehčí peřeje a nízké stupně. Plavbu zde znepříjemňují neudržované břehové porosty blokující až k hladině většinu šířky toku.

S okrajem zástavby sevření porostů končí. Následná plavba v regulovaném korytě s rychlým proudem a peřejkami až k soutoku s Hloučelou ve Vrahovicích probíhá velmi rychle. Plavbu je vhodné ukončit za mostem silnice č. 150 v Prostějově – Vrahovicích (ř.km 0,4), nebo pokračovat návaznou plavbou po řece Valové.

Výchozí bod splutí u Bílovic / F: František Prokeš
Výchozí bod splutí u Bílovic / F: František Prokeš

Ze zajímavých míst na trase je nutné upozornit na PP Pod Zápověďským kopcem, s výskytem vzácné evropské orchideje Kruštíku polabského. Kostelec na Hané je známý díky „lochům“- pozůstatkům v hlíně kroužených středověkých podzemních chodeb. U nedalekých Čelechovic se nachází vápencový ostrůvek se známými geologickými a botanickými lokalitami Státním lomem, Růžičkovým lomem a Vápenicí.

Zkušenosti čtenářů

Zdenal

Hezké, že jste tam ale chytli vodu.

Jiří Kastner

Jmenuji se Jiří Kastner. Jsem z Kostelce na Hané. Kolem našeho města protéká říčka Romže. V 70. letech jsme se ženou splavili Romži a to od Čunína do Kostelce. Taky od Kostelce až do Moravy. Se zájmem jsem si prohlédl Vaši stránku věnovanou Romži /pan Prokeš/. Kdy se uskutečnil ten sjezd o kterém píšete?
 

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: